Zpět na Injektáž stavebních konstrukcí

Těsnění mokrých dilatačních spár


Systém

Dilatační spáry rozlišujeme suché a mokré. Pro každý druh je nutné používat jiné těsnící systémy. Utěsňování dilatačních suchých spár používáme systém, kdy se na vnitřní líc konstrukce nalepí pružná fólie, případně se spára vyplní pružným tmelem. Taková řešení sice zamezí pronikání vody do vnitřních prostor objektu, ale neřeší utěsnění vlastní betonové konstrukce. Z tohoto důvodu tyto systémy používáme pouze pro suché dilatační spáry.

Dilatační mokré spáry jsou ty, na které působí přítomnost vody. Z tohoto důvodu, může docházet k nežádoucím důsledkům, jmenujme alespoň korozi výztuže, poškození konstrukce. Z tohoto důvodu byl vyvinut systém těsnění mokrých dilatačních spár pomocí akrylátových gelů.


Požadavky na těsnící systém

Systémy pro dodatečné utěsnění mokrých dilatačních spár musí splňovat tyto vlastnosti:


 1. dostatečnou pružnost
 2. výbornou přilnavost na vlhký podklad
 3. mrazuvzdornost
 4. nízkou hodnotu bodu skelného přechodu

Konstrukcemi, kde je třeba vyřešit dilatační spáry jsou nejčastěji dopravní stavby (mosty, tunely, podchody), podzemní garáže, vodní díla, zásobníky a nádrže – i konstrukce, které jsou klimatickým podmínkám vystaveny po celou dobu své životnosti, často v kombinaci s dynamickým zatížením. Především požadavky na mrazuvzdornost a na co nejmenší změnu pružnosti při poklesu teploty pod bod mrazu (bod skelného přechodu) jsou limitující faktory, které musí být splněny. V opačném případě je ztráta těsnosti opravené spáry otázkou jedné zimy.


Mokré dilatační spáry

Na základě specifikovaných požadavků byl vyvinut více komponentní polyakrylátový injektážní systém s názvem G.A.S.F.A.R, který seskládá z těchto jednotlivých produktů:


 • Gelacryl Superflex AR těsnící polyakrylátová výplň dilatační spáry
 • Reinforcement Foam černá pěna tvořená otevřenými komůrkami určena pro vyztužení polyakrylátových pryskyřic
 • PurMastic jednosložkový, pružný, spárový tmel na polyuretanové bázi
 • Těsnící šňůra polyethylenová pěnová šňůra pro dilatační spáry

Produkty

Gelacryl Superflex AR

Gelacryl Acrylic Rubbers jsou dvou složkové polyakrylátové gely. Složka A je polyakrylátová pryskyřice, složka B je polymerová směs. Dvě složky jsou injektovány dvousložkovou pumpou s dvěma písty v poměru 1:1. Jakmile zpolymeruje, Gelacryl Acrylic Rubbers vytvoří pružný, vysoce elastický gel. Díky výjimečně nízké viskozitě a nízkému povrchovému tahu, vykazují Gelacryl Acrylic Rubbers lepší pronikání do trhlin než voda.
PurGel

PurGel je dvousložkový, vodou aktivovaný gel. V závislosti na množství přidané vody vytváří vysoce elastickou hydroizolační hmotu, resp. pěnový hydrogel. Materiál je nutné vzhledem ke krátké reakční době aplikovat pomocí dvousložkové směšovací pumpy v poměru PurGel:voda = 1:4.
Reinforcement Foam

Černá pěna tvořená otevřenými komůrkami určena pro vyztužení pryskyřic Gelacryl Superflex AR.


 • Jednoduchá na použití a instalaci
 • Může být nařezaná na dané velikosti přímo na stavbě
 • Velmi vysoká prostupnost pro pryskyřice Gelacryl Superflex AR

Rozměry: šířka 4cm x výška 5cm x délka 100cm
PurMastic

PurMastic je jednosložkový polyuretanový tmel a lepidlo, který může být použit jako trvanlivý, pružný tmel nebo pro slepení většiny stavebních materiálů. PurMastic tvrdne ve vlhkém prostředí a zůstává trvale pružný.Těsnící šnůra

Těsnící šnůra je šedá šňůra, která je vyrobena z polyetylenové pěny s uzavřenými póry. Pružnost tohoto materiálu umožňuje jeho použití jako podložka a vymezení pro těsnící tmel a zálivky. Jeho nepřilnavý povrch umožňuje snadné roztečení těsnící hmoty.


Rozměr: Ø 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70mm, délka dle dilatační spáryProsakující dilatační spára je častým problémem betonových konstrukcí, ať už se jedná o stavby z oboru pozemního, nebo podzemního stavitelství. Tento problém se také vyskytuje i u staveb, které jsou navrženy a zhotoveny tak, aby nebezpečí netěsností a průsaků bylo omezeno na minimum – princip tzv. bílé vany, a mají tedy do dilatačních spár zabudovány spárové pásy. Ale ani to není vždy dostačující a průsaky se mohou objevit.


Obr.: Schéma skladby systému pro sanaci dilatačních spár


Aplikační postup

Předpokladem pro utěsnění dilatační spáry G.A.S.F.A.R systémem jsou pevné a nedrobivé boky spáry, které je nutno zbavit všech nečistot, volných částic a zbytků po použitých tmelech. Důležitou podmínkou je vlhký povrch spáry, který zlepšuje přilnavost gelu. Ze spáry však nesmí vytékat voda. V takovém případě je potřeba přítoky zastavit injektáží pomocí materiálů, které okamžitě zastaví vodu.


 1. Jako první se do spáry vtlačí Těsnící šnůra, a to do takové hloubky, aby mezi spárovým pásem a šňůrou zůstal prostor pro gel a výztužnou mřížku do hloubky cca 12cm
 2. Vložíme spodní výztužnou mřížku Reinforcement Foam
 3. Na výztužnou mřížku vložíme injektážní hadičku, která nám zajistí dopravu těsnící hmoty po celé délce dilatační spáry
 4. Vložíme vrchní výztužnou mřížku Reinforcement Foam
 5. Namontujeme těsnící bednění, takové, které nám zároveň těsní dilatační spáru a svým profilem vymezí prostor dilatační spáry pro její následné vytmelení. Podle zvolených délek musíme v bednění udělat vždy dva otvory pro injektážní hadičku,která je z jedné strany utěsněná a na druém konci je upevněn injektážní ventil, který nám umožňuje dopravu injektážní hmoty z hadice injekttážní pumpy do injektážní hadičky
 6. Provedeme vlastní injektáž
 7. Odstraníme těsnící bednění a dilatační spáru ukončíme vytmelením pružným tmelem PurMastic


Ukázky aplikace
Zkoušky

Laboratorní zprávy:

Detaily


Pro každý případ aplikace si můžete stáhnout kompletní detaily. Připravili jsme pro Vás formáty PDF, DWG a JPG.


Sanace betonových konstrukcí - 1

Sanace betonových konstrukcí - 2

PDF DWG JPG PDF DWG JPG


Závěr

G.A.S.F.A.R systém je schopen nejen utěsnit prosakující dilatační spáru v její hloubce, ale také zamezit přístupu vody do konstrukce. Konstrukci tak ochrání před nežádoucími účinky přítomnosti vody – korozí, poškozením vlivem mrazu, atd. vlastnosti použitých materiálů – pružnost a mrazuvzdornost – zaručují trvanlivost tohoto systému, který je možno použít pro těsnění dilatačních spár jak u starých konstrukcí, tak i u novostaveb.Ke stažení